מילון מונחים ומושגים בביטוח האחריות המקצועית

מילון מונחים ומושגים בביטוח האחריות המקצועית

ביטוח אחריות מקצועית
ביטוח אחריות מקצועית ישפה את המבוטח בגין אחריותו של המבוטח על פי כל דין בשל מקרה ביטוח.

מקרה ביטוח
היפר חובה מקצועית שנעשה בתום לב שמקורו במעשה ו/או מחדל רשלני, טעות או השמטה שנעשו או נטען שנעשו על ידי המבוטח במסגרת עיסוקו כמפורט ברשימה לפוליסה.

תאריך רטרואקטיבי
התאריך הנקוב ברשימה לפוליסה, שהחל  ממנו יחול כיסוי ביטוחי לגבי נסיבות שעלולות להוביל לתביעה על פי הפוליסה ו/או לגבי תביעות שתוגשנה בתקופת הביטוח.

השתתפות עצמית
הסכום בו ישא המבוטח לפני סכום הפיצוי שישלם המבטח בקרות מקרה ביטוח. ויחול גם בגין הוצאות אף אם לא שולמו תגמולי ביטוח לצד שלישי.

גבול אחריות המבטח
הסך המקסימלי (למעט הוצאות משפט) בו יישא המבטח כשיפוי/פיצוי בקרות מקרה ביטוח.
גבול האחריות יכול שיתייחס למקרה ביטוח אחד ולכלל המקרים שיארעו בתקופת הביטוח.

הוצאות משפט

ההוצאות הסבירות הכרוכות בניהול הליכים משפטיים עד לערכאה סופית, אשר הוצאו על ידי המבטח או המבוטח, לשם ניהול ההגנה בפני תביעה המכוסה על פי הפוליסה, שהנן בנוסף לגבולות האחריות המכוסים לפי פוליסה זו. 

כיסוי על פי מועד הגשת תביעה מול כיסוי על פי מועד קרות הנזק
בעולם הביטוח נהוגים שני בסיסים לכיסוי:

 1. כיסוי על פי מועד הגשת תביעה- הפוליסה המטפלת בתביעת ביטוח היא הפוליסה שבתוקף במועד הגשת התביעה או הדרישה לראשונה, בכפוף לתאריך הרטרואקטיבי. 
  ביטוח האחריות המקצועית איילון שפי  ב.ר. הינו מסוג זה. בכיסוי מסוג מועד הגשת תביעה מאוד חשוב להמשיך ולשמר כיסוי ביטוחי כל עוד קיימת חשיפה למבוטח. 
 2. כיסוי על פי מועד קרות הנזק- הפוליסה המטפלת בתביעת ביטוח היא הפוליסה שבתוקף במועד קרות הנזק. 


סייגים/ חריגים

תנאים אשר אם יוכיח המבטח כי התקיימו הוא יהא פטור מאחריות על פי הפוליסה. 
בביטוח אחריות מקצועית מקובלים חריגים כדלקמן: 

 • אירוע שארע טרם התאריך הרטרואקטיבי.
 • מעשה פלילי. 
 • החזר שכר טרחה. 
 • קנסות. 
 • אי עמידה בלוח זמנים שאינו נובע ממקרה ביטוח.
 • התחייבות או אחריות שהמבוטח קיבל על עצמו לפי הסכם ו/או חוזה, אשר בהעדר הסכם ו/או חוזה כזה לא הייתה חלה על המבוטח.


הרחבות

תנאים המרחיבים את הכיסוי הבסיסי על פי הפוליסה. בביטוח אחריות מקצועית מקובלות הרחבות כדלקמן:

 • אחריות שילוחית של המבוטח. 
 • אובדן מסמכים.
 • הוצאת דיבה.  
 • הפרת סודיות.
 • חריגה מסמכות.
 • הגנה בהליכים פליליים.  
 • שותפים נכנסים.
 • שותפים יוצאים.

RUN OFF

בפוליסות הנערכות על בסיס מועד הגשת תביעה חשוב כי במועד הגשת התביעה או הדרישה תהה למבוטח פוליסה בתוקף. לכן, גם אם המבוטח פרש מעיסוקו, חשוב כי יחזיק כיסוי בגין מעשי ו/או מחדלי עבר. כיסוי מסוג זה נקרא RUN OFF. 

כללי

הכיסוי הביטוחי כפוף תמיד לתנאי וסייגי הפוליסה הספציפית והאמור לעיל הינם עקרונות כלליים בלבד.
חשוב לזכור כי הפוליסה אינה מכסה נזק למבוטח עצמו, אלא נזק הנתבע מן המבוטח על ידי צדדים שלישיים.
בכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות אל שפי סוכנות ביטוח לענפי ההנדסה והאדריכלות.